پوشش تأمین اجتماعی نخبگان و استعدادهای برتر کشور

 

پوشش تأمین اجتماعی نخبگان و استعدادهای برتر کشور

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا گفت: در اجرای توافقنامه فیمابین سازمان تامین اجتماعی و بنیاد ملی نخبگان و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به نخبگان و استعدادهای برتر، این قشر می توانند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.

 

وی افزود: نخبگان واستعدادهای برتر به افرادی اطلاق می شود که مشمول طرحهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان شوند و به عنوان پژوهشگر(بدون احراز رابطه مزد بگیری) شاغل محسوب شده و مشمول هیچ یک از صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشند و بیمه آنان عینا مطابق مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام می شود.
زدا اظهار داشت: معرفی مشمولین که الزاما حاوی مشخصات هویتی، شغل و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است، از طریق واحدهای تابعه بنیاد ملی نخبگان در مراکز استانها انجام می شود و حق بیمه هر یک از مشمولین  مربوطه در شعب عامل در مرکز هر استان بطور جداگانه محاسبه و بصورت تجمیعی در قالب لیست منضم به برگ پرداخت حق بیمه بصورت کلی صادر و مراتب طی نامه ای به نماینده آن بنیاد در استان تحویل می شود.
وی تصریح کرد: نماینده بنیاد نخبگان موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر مندرج در برگ پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی، قراردادهای منعقده ملغی و مسئولیت بعدی آن بر عهده بنیاد ملی نخبگان است و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد مجدد با رعایت سایر شرایط مقرر منوط به ارائه معرفی نامه از مرجع ذیربط خواهد بود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: چنانچه هر یک از معرفی شدگان با توجه به اعلام بنیاد ملی نخبگان از شمول طرح های حمایتی بنیاد مذکور خارج شوند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت حق بیمه، شخصا بیمه خود را طبق مقررات مربوطه ادامه دهند و بدیهی است در صورت انقطاع در پرداخت حق بیمه (ابطال قرارداد) ادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز اشتغال و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

 

ادامه مطلب